ققنوس چت   چت باران   منزل مبله شیراز   
 تنها تنها .

تنها